Safebetting.sk

Obchodné podmienky


1.1 Všeobecné obchodné podmienky
Tieto Všeobecné obchodné podmienky bližšie špecifikujú a vymedzujú práva a povinnosti poskytovateľa, ktorým je Profit s.r.o., so sídlom Pri Rajčianke 2903/49, IČO: 54424267, zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka 79068/L a kupujúcim. Obchodný vzťah medzi poskytovateľom a kupujúcim sa riadi nižšie uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami a Občianskym zákonníkom (z.č. 40/1964 Zb.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (z.č. 250/2007 Z. z.), Zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (z.č. 102/2014 Z.z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – právnická osoba, sa riadia obchodným zákonníkom (z.č. 513/1991 Zb). Tieto Obchodné podmienky sa uplatnia vtedy, ak neboli medzi klientom/záujemcom a Poskytovateľom dohodnuté iné podmienky (napr. v objednávke). Klientom/záujemcom je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B – 89, 011 79 Žilina 1 .

1.2 Všeobecné podmienky a definícia pojmov
Poskytovateľ sa zaoberá poradenskou činnosťou v oblasti tipovania a vyhodnocovania športových udalostí, projekt bude fungovať na doméne www.safebetting.sk.Neposkytujeme žiadnu možnosť on-line stávkovania, sme iba spoločnosť, ktorá ponúka tipy na športové udalosti, ktoré majú informatívny charakter Internetová stránka znamená počítačový program – internetovú aplikáciu, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie služieb Užívateľom; Spotrebiteľská zmluva je Kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ Poskytovateľ (dodávateľ) osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva služby alebo s tým súvisiaci tovar a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok; Spotrebiteľ (kupujúci) je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti; Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti; Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom pripísania celej kúpenej ceny na účet poskytovateľa a potvrdením poskytovateľa o zaevidovaní platby. Od tohto momentu medzi poskytovateľom a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy; Nákupný košík znamená časť internetovej stránky, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Užívateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí rezervácie, najmä pridaním alebo odobraním služby/alebo zmenou množstva vybranej služby. Prístupové údaje na rezerváciu je povinné vyplniť meno a priezvisko kupujúceho, email a telefónne číslo kupujúceho. Registrácia znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy informačného systému a to vyplnením aspoň povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní Užívateľ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá užíva rezervačný systém na internetovej stránke poskytovateľa Popis služieb, ktoré budú dostupné na zakúpenie na e-shope www.safefebetting.sk